Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ"

Προκήρυξη 2016-2017

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εισαγωγής φοιτητών στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)»για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και τις 2-9-2016

Αίτηση 2016-2017


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο) παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στόχος του είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών τού αγροτικού και μεταποιητικού τομέα τής Ελληνικής οικονομίας.

Το Τμήμα αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών Πανεπιστημιακών τμημάτων αλλά και τη δική του εμπειρία, ανέπτυξε μέσα από μια διαδικασία συνεχούς αναζήτησης και ανανέωσης, ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) το οποίο παρέχει ένα σημαντικό υπόβαθρο γνώσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Συνδυάζει γνώσεις, οικονομικού, επιχειρηματικού και γεωπονικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και είναι απαραίτητες για την κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της Αγροτικής Οικονομίας. Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Σ. τού Τμήματος είναι:

  • Οικονομικά (Μικροοικονομία-Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Συνεταιριστική Οικονομία και Ανάλυση Τιμών.
  • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής).
  • Marketing (Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή).
  • Περιφερειακή και Διεθνής Ανάπτυξη των Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρησιακή Έρευνα.
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους: Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση).
  • Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο).
  • Γεωργία, Συντήρηση και Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος.
  • Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική και Χημεία.

Το τμήμα διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι σπουδές στο τμήμα είναι πενταετούς διάρκειας ενιαίας δομής και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μας μπορούν, εφόσον το ζητήσουν, να γίνουν μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελτικά δικαιώματα των μελών του επιμελητηρίου.
Στο τμήμα λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΜΒΑ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ".
Το Τμήμα Δ.Ε.Α.Π.Τ. συμμετέχει στην προσπάθεια των λοιπών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης (Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κλπ) για την ισοδυναμία των τίτλων σπουδών του με τα Διπλώματα Προχωρημένων Σπουδών (ΔΠΣ).
Τέλος, από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι προοπτικές εύρεσης δουλειάς από τους αποφοίτους του τμήματος είναι αρκετά καλές.

Κ. Αδαμίδης,  Καθηγητής

Πρόεδρος του Tμήματος

Τελευταία Ενημέρωση : 2016-07-20