Erasmus+

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων συμμετέχει στο Πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας φοιτητών ERASMUS συστηματικά από το 2013.

Το Erasmus+ προσφέρει στους φοιτητές τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Κινητικότητα για Σπουδές (Erasmus Studies)
 • Κινητικότητα για Πρακτική άσκηση (Erasmus placements)

Βασικές προϋποθέσεις κινητικότητας για σπουδές (Erasmus Studies)

Οι βασικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα ενός φοιτητή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι:

 • Ελάχιστη διάρκεια παραμονής 3 μήνες και μέγιστη 12 μήνες.
 • Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών.
 • Ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας/Bilateral Agreement με το Ίδρυμα Υποδοχής (ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).
 • Πλήρης αναγνώριση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων (εφαρμογή ECTS). Η αρχή που διέπει τη δράση είναι ότι οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης, κυρίως χάρη στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS).
 • Συμπλήρωση Συμφωνίας Σπουδών/Learning Agreement όπου προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας τα οποία αντιστοιχούν συνήθως σε  30 ECTS (Μαθήματα ενός εξάμηνου).
 • Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
 • Απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Για να μπορέσει ένας φοιτητής να πάει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το Πρόγραμμα Erasmus +  θα πρέπει το Τμήμα να έχει ισχύουσα διμερή συμφωνία με τον εν λόγω πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος μετάβασης του φοιτητή. Περισσότερα για τις διμερείς συμφωνίες του Τμήματος ΔΕΑΠΤ δείτε: Λίστα Διμερών Συμφωνιών του Τμήματος ΔΕΑΠΤ 

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων υποτρόφων

Αρχικά, ανακοινώνεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η έναρξη των διαδικασιών του προγράμματος Erasmus+ για το κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής σύμφωνα με την Κατάσταση των διμερών Συμφωνιών του Τμήματος φοίτησης και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της Πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων για σπουδές  έχουν καθοριστεί  από την  Επιτροπή Erasmus+ του πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 6/09-03-2011 συνεδρίασή. Μπορείτε να δείτε τα κριτήρια εδώ

Βάσει των ανωτέρω υποδείξεων, ο Συντονιστής Erasmus του Τμήματος επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις και προβαίνει στην επιλογή. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αναρτά στο Διαδίκτυο την κατάταξη των φοιτητών σύμφωνα με τη μοριοδότηση των Συντονιστών των Τμημάτων.

Αντιστοίχιση Μαθημάτων

Σημαντικό σημείο στην όλη διαδικασία είναι η αντιστοίχιση των μαθημάτων που πρόκειται να παρακολουθήσετε στο Ίδρυμα Υποδοχής, ώστε να τα αντιστοιχίσετε με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας.

Χορήγηση Υποτροφίας

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων χορηγεί στον υπότροφο α’ δόση της υποτροφίας Erasmus+ η οποία αντιστοιχεί στο 80% του ποσού που δικαιούται εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ. Το ποσό της υποτροφίας υπολογίζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του ΙΚΥ.  Το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της υποτροφίας θα χορηγηθεί με την επιστροφή του δικαιούχου και αφού προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κινητικότητα για Πρακτική άσκηση (Erasmus placements)

Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας δύο έως  τριών μηνών, σε Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Σχολεία Εργαστήρια και άλλους οργανισμούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: 

 • Οι φοιτητές να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+.

 • Οι υπήκοοι άλλων χωρών να είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 • Δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Φορέα Υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι επιλέξιμοι ως Οργανισμοί Υποδοχής: Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με στόχο την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και διπλής χρηματοδότησης).

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων Υποτρόφων για πρακτική άσκηση

Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για πρακτική άσκηση, προηγείται σχετική Προκήρυξη των θέσεων που θα πληρωθούν, κατά χώρα και για χρονική διάρκεια από 2 έως 3 μήνες. 

Η Προκήρυξη αναρτάται σε κεντρικούς ιστότοπους του Πανεπιστημίου Πατρών (ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων http://www.upatras.gr/el/erasmus-announcements ) και κεντρικός ιστότοπος Πανεπιστημίου) και αποστέλλεται στις Γραμματείες των Τμημάτων για να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων για την ευρεία πληροφόρηση των φοιτητών. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/el/erasmus ή/και να απευθυνθούν στον Ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος ERASMUS για το Τμήμα ΔΕΑΠΤ, κο Αχιλλέα Κοντογεώργο (e-mail: akontoge@upatras.gr).

Εμπειρίες φοιτητών ERASMUS

Λεωνίδας Κλάδος (πρακτική εξάσκηση στην εταιρεία Moveu Professional Services S.L, Βαρκελώνη, Ισπανία)

Ξεκινώντας το ταξίδι μου για την Βαρκελώνη θυμάμαι μόνο την ανυπομονησία μου για να ξεκινήσει αυτό το αξέχαστο γεγονός. Τρείς ολόκληροι μήνες οπου θα βίωνα την καθημερινότητα ενός ξένου κράτους αλλά και θα γινόμουν <<ΕΝΑ>> με αυτό. Στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα αντιλήφθηκα κάποιους από τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Ισπανία για την εξέλιξη της οικονομίας της.Σε πρακτικό επίπεδο δεν φανταζόμουν ποτέ οτι θα βρισκόμουν σε θέση να επικοινωνώ με αλλόγλωσσους με τέτοια φυσιολογικότητα όπως την μητρική μου γλώσσα. Παράλληλα ,αντιλήφθηκα στο κράτος αυτό, πόσο εύκολα γίνεται η σύνδεση των εργαζομένων με την αγορά εργασίας και πώς επιτυγχάνονται χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι πλέον είμαι πιο ευσυνείδητος και κατασταλαγμένος ως πρός την αγορά εργασίας στο εξωτερικό.

Αναφορικά, με την εταιρεία υποδοχής μου ασχολήθηκα στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, τεχνολογίας και υγείας. Αναμφίβολα εισέπραξα και τοποθέτησα ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα των γνώσεών μου το οποίο θα με συνοδεύει διαρκώς. Κατάφερα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να εναρμονιστώ και να αφομοιώσω το αντικείμενο εργασίας μου.

Τέλος, τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αποτελεί το Erasmus+ πρέπει να υποστηρίζονται και να εξελίσσονται από τους αρμόδιους φορείς, καθώς το θεωρώ μια σημαντική ενέργεια της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Μέσα από αυτήν την πράξη τα άτομα μεταρσιώνονται και επιμορφώνονται, αφού έτσι χτίζουν την κριτική τους σκέψη και μπορούν με την σειρά τους να φτάσουν ένα βήμα παραπέρα μέσα από το υπόλοιπο σύνολο.

Γεώργιος Τσιώγκας (πρακτική εξάσκηση στην συμβουλευτική εταιρεία Bizz Expert, Κραϊόβα, Ρουμανία)

Το βάπτισμα του πυρός ήρθε όταν επέλεξα να πάω για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σαν φοιτητής στην Craiova της Ρουμανίας με το πρόγραμμα Εrasmus,όπου ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Στη συνέχεια ξαναπήγα στην ίδια χώρα στην ίδια πόλη αλλα αυτή τη φορά για να κάνω την εξάσκηση της πρακτικής μου σε μια συμβουλευτική τοπική εταιρεία όπου μου τη σύστησαν οι καθηγητές που είχα γνωρίσει την προηγούμενη χρονιά σαν φοιτητής τους. Η πρακτική μου διήρκεσε σχεδόν 3 μήνες, σε αυτούς τους αξέχαστους 3 μήνες έμαθα ακόμη περισσότερα πράγματα για τη χώρα γνώρισα πάρα πολλά άτομα από την αγορά εργασίας της Ρουμανίας και έτσι έμαθα και κατάλαβα πως μερικά πράγματα λειτουργούν διαφορετικά σε σχέση με την Ελλάδα. Η διάρκεια παραμονής στη Ρουμανία με έκανε να θέλω να μείνω στη χώρα αυτή στο μέλλον γιατί πραγματικά είναι μια πανέμορφη χώρα και επειδή πάντα ήθελα να μείνω και να χτίσω μια καριέρα στο εξωτερικό η πρακτική  μέσω του Εrasmus μου έδωσε αυτή την ευκαιρία.   

Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Φουρκιώτης (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno,Τσεχία)

Απίστευτα μεγάλη εμπειρία ύπαρξης και συνύπαρξης! Το erasmus μου στο Βrno, ήταν 5 μήνες ξεχωριστοί και αξέχαστοι, γεμάτοι νέες εμπειρίες, ταξίδια, φιλίες και στιγμές ανεπανάληπτες. Εμπειρίες που όταν ζήσει κάποιος γίνεται πιο δυνατός και διηγώντας τες μετέπειτα ακόμη καλύτερος, αφού δίνει κίνητρο και σε άλλους να κάνουν το ίδιο. Εύχομαι όλοι οι φοιτητές της Ευρώπης να έπαιρναν την απόφαση να κάνουν αυτή τη μετακίνηση, αφού είμαι σίγουρος πως οι ζωές όλων όσων το πραγματοποιήσούν, θα αλλάξει προς το καλύτερο σε ταχύτατους ρυθμούς. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας.

Γεώργιος Κατσιγιάννης (Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα, Ρουμανία)

Το Erasmus+ είναι μια εμπειρία που κατά την γνώμη μου αξίζει κάποιος να ζήσει. Η επαφή με άλλες, Ευρωπαϊκές και μη, κουλτούρες δίνει στο άτομο μια ευρύτερη εικόνα για τον κόσμο γύρω αλλά ταυτοχρόνως σε κάνει να εκτιμάς και την δική σου χώρα και τρόπο ζωής. Σίγουρα τα συναισθήματα που νιώθει κανείς είναι απίστευτα και πολύ δύσκολο να περιγραφούν σε ένα απλό κείμενο.

Η χώρα την οποία επισκέφτηκα ήταν η Ρουμανία, κάτι που για πολλούς δεν είναι πρώτη επιλογή. Η πόλη μου, Craiova, ήταν μια μικρή αλλά μοντέρνα πόλη. Τα Χριστούγεννα ήταν μαγευτικό να βλέπεις τα πάντα χιονισμένα και στολισμένα, με μικρά μαγαζάκια και ένα τεράστιο παγοδρόμιο. Εκεί, έκανα φιλίες και αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για πάντα. Γνώρισα άτομα με τα οποία παλιότερα δεν πίστευα ότι θα έκανα παρέα αλλά έγιναν από τους καλύτερούς μου φίλους. Μαθαίνεις να μοιράζεσαι, να συγκατοικείς, πολλές φορές φτάνεις στα όριά σου, αλλά αν καταφέρεις να τα ξεπεράσεις τότε πάρα πολλοί δρόμοι θα σου ανοιχτούν.

Όποιος θέλει και μπορεί, πρέπει να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πραγματικά τρομερό το πόσα πράγματα θα μάθεις για τον εαυτό σου. Φυσικά, μετά το πέρας του, έχεις και μια καλή δικαιολογία για να επισκεφτείς πάρα πολλές άλλες χώρες αφού θα θες να δεις τους φίλους σου!

Χρήστος Ελευθεριάδης (Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα, Ρουμανία)

Το να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα ίσως είναι η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει μέχρι σήμερα. Αρχικά όταν έκανα την αίτηση ήμουν αρκετά αγχωμένος, όσο οι μέρες έφταναν πιο κοντά στο ταξίδι τόσο περισσότερο γινόμουν. Ίσως γιατί ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευα μόνος μου και θα ζούσα στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά άλλαξαν με το που έφτασα στην Κραϊόβα και εγκαταστάθηκα στην εστία με τα υπόλοιπα παιδιά του Erasmus. Μπορώ να πω πως προσαρμόστηκα σχεδόν κατευθείαν στην εστία. Σε αυτό βοήθησε ότι έφτασα στη Ρουμανία μια βδομάδα νωρίτερα απ’ ότι ξεκινούσαν τα μαθήματα, οπότε όποιος ερχόταν τον γνώριζα κατευθείαν. Επίσης το πανεπιστήμιο είχε τοποθετήσει όλα τα παιδιά του Erasmusστον ίδιο όροφο οπότε είμασταν όλοι γείτονες μεταξύ μας και ότι χρειαζόταν κάποιος πάντα υπήρχε κάποιος να τον βοηθήσει ανεξάρτητα τι ήταν (μαγείρεμα, βοήθεια με τα πλυντήρια, διάβασμα για την σχολή)

Το Πανεπιστήμιο μου άφησε πολύ καλή εντύπωση. Όλοι οι καθηγητές των μαθημάτων που είχα επιλέξει όταν τους είπα ότι είχα πάει για Erasmusεκεί ήταν πολύ φιλικοί και αρκετά βοηθητικοί προς εμένα. Γενικά τα μαθήματα ήθελαν παρακολούθηση εβδομαδιαία αλλά υπήρχαν και πρόοδοι στα μέσα Νοέμβρη κάτι που βοήθησε αρκετά εμάς τα παιδιά του Erasmusγιατί λόγω των ταξιδιών μας είτε στην Ρουμανία είτε σε άλλες χώρες μπορούσαμε να δείξουμε στον κάθε καθηγητή ότι δεν είμαστε αδιάφοροι για το μάθημά του.

Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν πήγα για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο για να γραφτώ, ήταν ότι με το φοιτητικό πάσο που μας έδωσε το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα είχαμε δωρεάν εισιτήρια για όλα τα τρένα εντός της Ρουμανίας, οπότε δεν έχασα την ευκαιρία και ταξίδεψα σε όσες περισσότερες πόλεις της Ρουμανίας μπόρεσα.

Αυτό που θα μου μείνει περισσότερο χαραγμένο στο μυαλό μου από αυτούς τους 6 μήνες είναι η παρέα που είχαμε γίνει όλα τα παιδία που συμμετείχαμε στο Erasmusκαι μέναμε μαζί στις εστίες. Είμασταν πραγματικά σαν μια οικογένεια. Με αυτά τα παιδιά όχι μόνο ταξιδέψαμε, μοιραστήκαμε πολλές ευχάριστες εμπειρίες, δημιουργήσαμε αναμνήσεις αλλά κυρίως κάναμε αληθινές φιλίες.

Το πρόγραμμα Erasmusσου δίνει την δυνατότητα να γνωρίσεις φοιτητές από πολλές χώρες, γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες, κάνοντας νέες φιλίες και διευρύνοντας τους ορίζοντές σου.Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι ότι καλύτερο έχω κάνει και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του εξωτερικού. Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα μια χώρα αλλά και τον εαυτό σου. Αν μου δινόταν η ευκαιρία θα το ξαναέκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Πατρών που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία.

Τελευταία Ενημέρωση : 2019-11-18