Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA»

 

Δικτυακός τόπος ΜΒΑ (ΝΕΟ!)

 


 

Βίντεο παρουσίασης ΜΒΑ

 


Αντικείμενο - Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχειως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΤροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στησύγχρονη εποχή.

Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδοςκατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας καιπαρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικάμεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητέςνα έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και τωνεπιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθείκαι αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικάτης Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδουκαθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο τουΠ.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση,την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη τηςτοπικής και εθνικής οικονομίας.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσειμία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωσηγνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τωνεπικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρίσης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τουςσκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της αποστήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, ηκαλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής καιπροφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, λήψηςαποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης.

Για περισσότερες πληροφοριές διαβάστε τα σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA Food Business Management).
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (18 μήνες).
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Δ.Ε. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και δυνητικά στην Αγγλική γλώσσα.
Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα, ειδικότερα σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στη διάρκεια του Α΄  εξαμήνου, σε πέντε (5) μαθήματα, στη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου από τα οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα δυο (2) είναι επιλογής, και σε δυο (2) μαθήματα στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου από τα οποία το πρώτο είναι υποχρεωτικό και το δεύτερο επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική ερ γασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Δυο μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν με την μέθοδο «εξ' αποστάσεως».

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Σύνολο ECTS: 30

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Σύνολο ECTS: 30

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:

1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (18 ECTS)

Σύνολο ECTS: 30

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-10-17