Φοιτητικά Θέματα

Εγγραφές

Με την ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι εγγραφέντες βάσει των αρχείων του Υπουργείου πρωτοετείς φοιτητές, εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία που τους ζητούνται και να τα αναρτήσουν σε μορφή pdf.

 • Συγκεκριμένα: 
 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό γέννησης
 3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή τους μπορούν να το αναζητήσουν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR) για να το έχουν στη διάθεσή τους.
 4. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Εντός του πληροφοριακού συστήματος υπάρχει και σχετικό βοηθητικό εγχειρίδιο και πρέπει να επιλέξουν το εικονίδιο «Οδηγίες Χρήσης» για να εμφανιστούν.

Οι κωδικοί πρόσβασης, τα πιστοποιητικά φοιτητικής κατάστασης και επιπλέον στρατολογικής χρήσης (για τους άρρενες) παραλαμβάνονται αφού έχει προηγηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος eggrafes.upatras.gr και αφού γίνει η επαλήθευση των στοιχείων τους από τη Γραμματεία και οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Συγκεκριμένα οι πρωτοετείς φοιτητές προσέρχονται στη Γραμματεία αυτοπροσώπως μαζί με την ταυτότητά τους ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο σε ημερομηνίες που ορίζει το Τμήμα για ταυτοποίηση.

Για τυχόν περιπτώσεις πρωτοετών φοιτητών που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Γραμματεία του Τμήματος, για εξαιρετικούς λόγους, προκειμένου να χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης και η βεβαίωση εγγραφής, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει πέραν της ηλεκτρονικής ανάρτησης των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω (για την περίπτωση που δεν είναι επιτυχής η ανάρτηση) να τα αποστείλει και ταχυδρομικά, και να συνοδεύονται από σχετική Αίτηση Ταυτοποίησης Στοιχείων (επισυνάπτεται), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή στην παρακάτω Δ/νση:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο

Στη Γραμματεία επίσης συμπληρώνουν και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ σε περίπτωση που δεν το συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΥΠΠΕΘ. Η συμπλήρωση του ατομικού στατιστικού δελτίου είναι υποχρεωτική βάσει του Νόμου 3832/2010.

OΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στη διεύθυνση http://www.upatras.gr/el/node/1226 έχει αναρτηθεί ενημερωτική ιστοσελίδα με τίτλο "Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων" η οποία διαμορφώθηκε ειδικά, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Ιδρύματός να οδηγούνται εγκαίρως και με ευκολία σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών τους.

Διαγραφές

Με την έναρξη των εγγραφών, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eregister.it.minedu.gov.gr, του Υπουργείου εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, ο επιτυχών που είναι εγγεγραμμένος από προηγούμενο έτος και σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνει τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος και θα αιτείται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της εν λόγω ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής του Υπουργείου ταυτόχρονα τη διαγραφή του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Ακολούθως για τη λήψη πιστοποιητικού διαγραφής από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι βήματα:

Α.  Θα προβείτε στην ανανέωση εγγραφής σας  μέσω του  ιστότοπο υ :https://progress.upatras.gr/ του πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπάρχει σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο εντός του πληροφοριακού συστήματος  τις οδηγίες του οποίου θα ακολουθήσετε για να είναι επιτυχής η επανεγγραφή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο έλεγχος επανεγγραφής σας είναι επιτυχής, θα σας εμφανιστεί μήνυμα επιτυχίας. Σε περίπτωση που ο έλεγχος επανεγγραφής δεν είναι επιτυχής διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου που θα σας καθοδηγήσουν.

Για την ηλεκτρονική επανεγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα).

Β. Ακολούθως θα συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση  (ΠΕΡΙ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) βάζοντας 'Χ' στο αντίστοιχο πεδίο και θα επιστρέψετε ότι έχετε από όλα αυτά στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κ. Ανδρικόπουλου, Τηλ: 2641074109). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο.

Στην περίπτωση που δεν έχετε καμία οφειλή από τα παραπάνω, μας αποστέλλεται την υπεύθυνη δήλωση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής σας, συμπληρώνοντας τα πεδία μη οφειλής με 'Χ' στο Fax: 2641074179.

Επίσης, εάν επιθυμεί τη διαγραφή και φοιτητής από μεγαλύτερο έτος θα κάνει όλη την παραπάνω διαδικασία, με εξαίρεση την ανανέωση εγγραφής στο ψηφιακό άλμα. Στο ψηφιακό άλμα είναι εγγεγραμμένοι από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και μετέπειτα.

Γ. Ακολούθως όταν λήξουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μας αποσταλούν οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων και διαγραφέντων από το Υπουργείο Παιδείας η Γραμματεία μας θα εκδώσει και θα αποστείλει τα πιστοποιητικά διαγραφής στο αντίστοιχο Τμήμα που επέτυχε ο  διαγραφέντας  από το Τμήμα μας.

Στην περίπτωση πρωτοετή που επέτυχε στο Τμήμα μας και είναι εγγεγραμμένος και σε άλλο Τμήμα θα αναμένουμε την έγκαιρη παραλαβή του πιστοποιητικού διαγραφής του από το άλλο Τμήμα.

Δηλώσεις Μαθημάτων και Εξετάσεις

Στην αρχή κάθε εξαμήνου (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Φεβρουάριο) τόσο οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές όσο και εκείνοι των προηγούμενων ετών, καλούνται από τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος να συμπληρώσουν δήλωση για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο και στα οποία θα εξεταστούν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο.

 1. Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται αρχές Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και αρχές Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο.
 2. Η έναρξη μαθημάτων τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου και με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
 3. Η λήξη διδασκαλίας μαθημάτων του Α' εξαμήνου τοποθετείται στις 15 Ιανουαρίου.
 4. Οι εξετάσεις του Α' εξαμήνου πραγματοποιούνται την περίοδο από το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου.
 5. Τα μαθήματα του θερινού εξαμήνου ξεκινούν στο δεύτερο δεκαήμερο Φεβρουαρίου.
 6. Η λήξη διδασκαλίας μαθημάτων Β' εξαμήνου τοποθετείται στο τέλος Μαΐου.
 7. Οι εξετάσεις του Β' εξαμήνου πραγματοποιούνται στο πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου.
 8. Το Σεπτέμβριο γίνονται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα των χειμερινών και θερινών εξαμήνων.

Οδηγός ECTS

Ο Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS βρίσκεται στο έγγραφο: Οδηγός ECTS

Οι πληροφορίες του Πανεπιστημίου Πατρών για το ECTS βρίσκονται εδώ: https://www.upatras.gr/el/ects

Οδηγίες για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Ο Οδηγός για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας βρίσκεται στο έγγραφο: Οδηγός εκπόνησης πτυχιακής

Μετεγγραφές

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων αρχικά με την αριθμ. 67859/Β1/05-07-2006 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 874/10-07-2006 τ.Β΄) θεωρήθηκε ως μη αντίστοιχο με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνταν μετεγγραφές φοιτητών, διότι η ύπαρξη αντιστοιχίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σε εφαρμογή του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/01-11-2004 τ.Α΄).

Κατ΄εξαίρεση μόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί μετεγγραφή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4386/2016.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 2520/29-6-2018 τ.Β’ που αφορά και στη μη αντιστοιχία του Τμήματός μας με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. για μετεγγραφές.

Κατατάξεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268/τΑ΄/10-12-2013), την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013) και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄ 114) για τις κατατακτήριες εξετάσεις ανακοινώνεται ότι:

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Yποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11 ή με courier στη διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2 Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου

2) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης ενώ για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Xρόνος εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος (Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013).

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων;

 • Οι υποψήφιοι/ες την πρώτη ημέρα των εξετάσεων χρειάζεται να βρίσκονται στην αίθουσα μία ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και τις υπόλοιπες δύο ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα
 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητά τους.
 • Οι υποψήφιοι/ες είναι απαραίτητο ότι χρησιμοποιούν μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι στα γραπτά τους δοκίμια.
 • Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
 • Οι υποψήφιοι/ες, εφόσον παραδώσουν το γραπτό τους και εγκαταλείψουν την αίθουσα δεν επιτρέπεται να επανέλθουν στην εξέταση.
 • Οι υποψήφιοι/ες δεν πρέπει να παρουσιάσουν καμία ένδειξη των ατομικών τους στοιχείων στα γραπτά τους δοκίμια
 • Οι υποψήφιοι/ες αποκλείονται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα, εάν αντιγράψουν ή δολιεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία. 

Οι επιτυχόντες/χούσες σε ποιο εξάμηνο σπουδών εισάγονται;

Για Τμήματα υποδοχής τετραετούς και πενταετούς φοίτησης το εξάμηνο εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει το ακριβές εξάμηνο εισαγωγής (μεταξύ 1ου έως 5ου).

Όλοι οι επιτυχόντες/χούσες απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Υποδοχής.

Αναγνωρίζονται μαθήματα του προηγούμενου Πτυχίου;

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσόμενους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, κρίνοντας κάθε φορά από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης.Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων με την αριθμ. 67859/Β1/05-07-2006 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 874/10-07-2006 τ.Β΄) θεωρήθηκε ως μη αντίστοιχο με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιούνται εφεξής μετεγγραφές φοιτητών, διότι η ύπαρξη αντιστοιχίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σε εφαρμογή του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/01-11-2004 τ.Α΄).

Σύμβουλος Σπουδών

Ο θεσμός του συμβούλου σπουδών έχει επικρατήσει με επιτυχία στα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας και του εξωτερικού. Ο χαρακτήρας του θεσμού είναι κυρίως συμβουλευτικός αλλά και διαμεσολαβητικός ανάμεσα στον φοιτητή/φοιτήτρια και στα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει τον υπεύθυνο γι αυτόν διδάσκοντα με τον οποίο επικοινωνεί για θέματα που αφορούν:

 • Την καλύτερη οργάνωση των σπουδών του
 • Την φοιτητική του ζωή στην πόλη (διαμονή κλπ.)
 • Προβλήματα σχετικά με την επίδοσή του
 • Την ενημέρωση σχετικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του
 • Τις προοπτικές της επαγγελματικής του απασχόλησης
 • Αλλα θέματα που ο φοιτητής έχει ανάγκη να συζητήσει
 • Από τη Γραμματεία παρέχεται το σχετικό ενημερωτικό υλικό

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. επικοινωνεί με τους φοιτητές σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες την εβδομάδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύλλογος Φοιτητών

Με την έναρξη λειτουργίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ) το 1998 άρχισε και η δράση του Συλλόγου Φοιτητών (Σ.Φ.). Προφανώς, ο αριθμός των φοιτητών τότε ήταν πολύ μικρός, όμως παρ' όλα αυτά δημιουργήθηκε μια ζεστή φοιτητική κοινότητα με όρεξη για δουλειά. Με το πέρασμα των χρόνων η κοινότητα αυτή συνέχισε και συνεχίζει τη δράση της και γίνεται πολυπληθής. Ο Σ.Φ. εκπροσωπείται από πενταμελές συμβούλιο.

Εκτός από τις καθημερινές δραστηριότητες, ο Σ.Φ. του Τμήματος Δ.Ε.Α.Π.Τ, ανέλαβε την πρωτοβουλία και οργάνωσε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 δύο ημερίδες σχετικά με την Ποιότητα και το πώς αυτή συνδέεται με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Τα θέματα των ημερίδων ήταν:

 • Ο ρόλος της πιστοποίησης στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων
 • Γεωργία και περιβάλλον. Οι προκλήσεις της ποιότητας στη διαχείρισή τους.

Και οι δύο ημερίδες έγιναν υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και φιλοξένησαν καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.
Επίσης, σε συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος, οργάνωσε διάφορα σεμινάρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις. Επιπλέον, ο Σ.Φ. προσέφερε σημαντική βοήθεια στην οργάνωση του πρώτου συνεδρίου Οργανισμών και Επιχειρήσεων που έγινε στο Αγρίνιο το Νοέμβριο του 2003. Kατά το συνέδριο αυτό έγινε η σύνδεση του Τμήματος με πέντε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και επαγγελματικής αποκατάστασης σε αυτές. Έτσι έγινε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποφοίτων του Τμήματος.

Σημαντική προτεραιότητα του Σ.Φ., τα τελευταία χρόνια, ήταν η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαμόρφωση νέου, πιο ανταγωνιστικού προγράμματος σπουδών, το οποίο να συναρτάται με τις προκλήσεις της εποχής. Μετά από συνεχείς προσπάθειες, και σε συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος, καταφέραμε την ένταξη νέων μαθημάτων οικονομικοδιοικητικής κατεύθυνσης. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος. Το Τμήμα πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) για την ένταξή του σε αυτό. Έτσι, οι φοιτητές του έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητικού Συλλόγου ΔΕΑΠΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΤΑΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΑΡΚΟΒΙΣΤΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών (StudentsWeb)

Η υπηρεσία StudentsWeb (https://studentsweb.uwg.gr/) προσφέρει στους ενεργούς φοιτητές – χρήστες του συστήματος τη δυνατότητα εμφάνισης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων (δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών προς τη Γραμματεία) καθώς επίσης και τη δυνατότητα προβολής στοιχείων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, πληροφορίες μαθημάτων, διδακτικό προσωπικό κλπ.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τα δύο βασικά μέρη στα οποία χωρίζεται η υπηρεσία, το πρώτο το οποίο παρέχει γενικές πληροφορίες για τα Τμήματα (προγράμματα σπουδών, μαθήματα, προσωπικό κτλ) και για τη χρησιμοποίησή του δεν απαιτείται πιστοποίηση και το δεύτερο, το οποίο παρέχει προσωπικές πληροφορίες και απαιτεί πιστοποίηση. Χρησιμοποιούνται  τα μοναδικά στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτότητας: όνομα χρήστη (username)  και κωδικός πρόσβασης (password) που αποδίδονται σε κάθε φοιτητή μετά την εγγραφή του και ισχύουν για την πρόσβαση στις εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών (StudentsWeb)
 • Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://academicid.minedu.gov.gr)
 • Δήλωση συγγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://eudoxus.gr)
 • Hλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας  (https://webmail.uwg.gr/login.php)

Προγράμματα σπουδών ανά έτος εισαγωγής

Επισυνάπτονται τα προγράμματα σπουδών όπως ίσχυαν στα αντίστοιχα έτη εισαγωγής των φοιτητών πριν  την αντικατάσταση /κατάργηση / μετονομασία κάποιων μαθημάτων προκειμένου να γνωρίζουν οι φοιτητές τα οφειλόμενα μαθήματά τους.

Απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ):

Εισαγωγής 2003-2004: 58 + πτυχιακή εργασία

Εισαγωγής 2004-2005: 58 + πτυχιακή εργασία

Εισαγωγής 2005-2006: 58 + πτυχιακή εργασία

Εισαγωγής 2006-2007: 58 + πτυχιακή εργασία

Εισαγωγής 2007-2008: 60 + πτυχιακή εργασία (προστέθηκε 5.6C και 8.6C)

Εισαγωγής 2008-2009: 61 + πτυχιακή εργασία (προστέθηκε 6.6C)

Εισαγωγής 2009-2010: 61 + πτυχιακή εργασία 

Εισαγωγής 2010-2011: 61 + πτυχιακή εργασία 

Εισαγωγής 2011-2012: 61 + πτυχιακή εργασία 

Εισαγωγής 2012-2013: 61 + πτυχιακή εργασία 

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-12-05