Διοίκηση

Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος

α) Η Συνέλευση

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος έναν  (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος και τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία, εκ των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και ΕΤΕΠ του Τμήματος.

1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιό­τητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του, στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος,

β) γνωμοδοτεί για τα θέματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 4485/2017 και συντάσσει τον Εσωτε­ρικό Κανονισμό του Τμήματος, στο πλαίσιο των κατευ­θύνσεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος,

γ) καθορίζει το ενιαίο γνωστικό αντικείμενο κάθε Τομέα και αποφασίζει την αλλαγή του γνωστικού αντι­κειμένου στο οποίο έχει διοριστεί μέλος Δ.Ε.Π., ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τομέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4310/2014 (Α' 258),

δ) ορίζει Διευθυντή Τομέα όταν δεν υπάρχουν υπο­ψηφιότητες,

ε) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής την οργάνω­ση κοινών μαθημάτων του Τμήματος με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής, στ) συντάσσει τον οδηγό προγράμματος σπουδών του Τμήματος,

ζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,

η) κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων,

θ) αναθέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις οι­κείες διατάξεις,

ι) εγκρίνει τα διανεμόμενα συγγράμματα για κάθε μά­θημα του προγράμματος σπουδών,

ια) συγκροτεί ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος,

ιβ) εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής τη δημιουρ­γία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,

ιγ) καταρτίζει και επικαιροποιεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδι­κασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π., τα οποία και υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

ιδ) εισηγείται στον Πρύτανη την προκήρυξη θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο αρμοδιότητες κατά τη διαδικασία κρίσης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,

ιε) αποφασίζει για την ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε καθε­στώς μερικής απασχόλησης,

ιστ) γνωμοδοτεί για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. από και προς το Τμήμα,

ιζ) προκηρύσσει θέσεις έκτακτου διδακτικού προσω­πικού, συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές και λαμβάνει απόφαση περί της επιλογής,

ιη) προσκαλεί επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές και τους παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την εκτέλεση του ακαδημαϊκού έργου τους,

ιθ) εισηγείται στη Σύγκλητο την απονομή τίτλων Επίτι­μου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή,

κ) κατανέμει τα κονδύλια στις εκπαιδευτικές, ερευνη­τικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος,

κα) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

β) Ο Πρόεδρος

Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2020 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μπεληγιάννης Γρηγόριος με Αναπληρωτή Πρόεδρο τον Καθηγητή κ. Λάνταβο Αθανάσιο.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδι­ότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και επο­πτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

β) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

ε) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονι­κών δημοσιεύσεων του Τμήματος,

στ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης,

ζ) διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμή­ματος,

η) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραί­ωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,

θ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμή­ματος και τη διαβιβάζει στην Κοσμητεία,

ι) εκπροσωπεί το Τμήμα στη Σύγκλητο και πρέπει να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις απο­φάσεις της Συγκλήτου.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρό­εδρο σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θη­τείας.

Σχετική Νομοθεσία: Ν. 4485/2017. 

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-12-05