Έρευνα

Σε γενικές γραμμές τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος είναι τα εξής:

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Αγροτική Οικονομία (Ανάλυση Προσφοράς και Ζήτησης), Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση (Μορφές Αγοράς), Ανάλυση Τιμών (Μεταβλητότητα και Μετακύληση Τιμών), Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Τεχνολογική Πρόοδος, Αποτελεσματικότητα, Παραγωγικότητα, Σύγκλιση)

 • Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, Μάρκετινγκ επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, Συμπεριφορά καταναλωτή, Εσωτερικό μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

 • Διοίκηση Ολική Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εργαλεία και Τεχνικές Βελτίωσης Ποιότητας, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, Διοίκηση Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Αγροτική Πολιτική

 • Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα, Περιφερειακή Επιχειρηματικότητα: cluster και τοπικά δίκτυα, niche-production και καινοτομικότητα, Βιωσιμότητα του Αγροτικού χώρου, Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση, Αξιολόγηση επενδύσεων, Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, Επιχειρησιακή έρευνα, Αγροτική οικονομική

 • Λογιστική, Εκτιμητική, Μάνατζμεντ, Οικονομική των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, Τραπεζική Οικονομική

 • Θεωρία Κατανομών, Εκτίμηση Παραμέτρων από Ελλιπή Δείγματα, Η μέθοδος ΕΜ, Αξιοπιστία- Ανάλυση Επιβίωσης, Ανάλυση Δεδομένων

 • Υπολογιστική Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα - Γενετικοί/Εξελικτικοί Αλγόριθμοι, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων - Αλγόριθμοι Αναγνώρισης Προτύπων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Εφαρμογές Ευφυών Υβριδικών Συστημάτων και Αλγορίθμων για τη μοντελοποίηση χρονοσειρών από γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα του πραγματικού κόσμου, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυών Υβριδικών Αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού.

 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρασκευής νανοσύνθετων υλικών πολυμερών-αργίλων. Μελέτη διαπερατότητας (σε οξυγόνο και υγρασία) και μηχανικών ιδιοτήτων των παραπάνω υλικών και διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης τους σε γεωργικές εφαρμογές και ως υλικά συσκευασίας τροφίμων, Σύνθεση, χαρακτηρισμός μικτών οξειδίων και μελέτη καταλυτικής δραστικότητας σε αντιδράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, Ανάπτυξη μεθοδολογίας χαρακτηρισμού πορώδους υλικών, Ανάπτυξη-εφαρμογή τεχνικών ελέγχου ποιότητας-γνησιότητας τροφίμων.

 • Υδατικοί πόροι, Ορθολογική διαχείριση αρδευτικού νερού, Ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Γεωργία ακριβείας, Ξηρασία και κλιματική αλλαγή, Αειφορική ανάπτυξη.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο της παρουσίας οργανικών μικρορύπων (φυτοφάρμακα, φαινόλες, PCB’s κλπ.) στο έδαφος, τα φυσικά νερά και τους ζωικούς οργανισμούς, Φυσικοχημική συμπεριφορά τοξικών ουσιών στο περιβάλλον, Μοντέλα μεταφοράς και κατανομής υπολειμμάτων οργανικών μικρορύπων στο σύστημα έδαφος-νερό και σε φυσικούς αποδέκτες, Οικοτοξικότητα ρύπων και  εκτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων από την παρουσία των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον, Εφαρμογή ενόργανων ανάλυτικών μεθοδων για τον έλεγχο των τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος, Ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών με χρήση αέριας/υγρής χρωματογραφίας και φασματογραφίας μάζας  για τον έλεγχο της παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, Εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης σε παρασιτοκτόνα, Έλεγχος νιτρορύπανσης και αύξηση βιοδραστικών ενώσεων σε καλλιεργούμενα φυτά 

Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί τέσσερα Ερευνητικά Εργαστήρια:

 1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου
 2. Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής
 3. Φυτικής Παραγωγής
 4. Ζωικής Παραγωγής

Από αυτά είναι ενεργά και λειτουργούν τα τρία πρώτα, ενώ το τέταρτο είναι ανενεργό.

Επίσης, λειτουργούν δύο φοιτητικά Εργαστήρια τα οποία καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος:

 1. Χημείας
 2. Πληροφορικής

Επιπλέον, η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρία της υπ΄αριθ. 248/ 28-6-2017 αποφάσισε τη ίδρυση μη θεσμοθετημένου Εργαστηρίου «Τεχνολογίας Τροφίμων».

Την πενταετία 2012-2017 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει 124 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 97 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 11 βιβλία/μονογραφίες και 18 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την σημαντική ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Τμήμα την τελευταία πενταετία και θέτουν τις βάσεις για διεθνή αναγνώρισή του.

Την πενταετία 2012-2017 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν 2732 ετεροαναφορές στο επιστημονικό/ερευνητικό τους έργο, 7 συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων και 11 συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται στο Τμήμα.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Στο τομέα των διεπιστημονικών συνεργασιών με Ιδρύματα του εξωτερικού υπάρχουν τρεις συνεργασίες (με το Πανεπιστήμιο Basilicata της Ιταλίας, με το Πανεπιστήμιο Λισαβόνας της Πορτογαλίας και με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου). Σκοπός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι οι συνεργασίες αυτές, κυρίως αυτές με Φορείς και Ιδρύματα του εξωτερικού, να αυξηθούν και να ενισχυθούν τα επόμενα χρόνια.


 

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-12-11