Μεταπτυχιακές / Διδακτορικές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (MBA Food Business Management). Αντικείμενο του MBA είναι η Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο πιο σημαντικός, δυναμικός και εξωστρεφής κλάδος της ελληνικής μεταποίησης. Οι φοιτητές του MBA αναπτύσσουν μια βαθύτερη κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής των επιχειρήσεων τροφίμων και προσεγγίζουν πολύπλοκα επιχειρηματικά ζητήματα από μια συστηματική, θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Θεωρητικό πλαίσιο και κριτική σκέψη είναι ο πυρήνας του ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης. Το MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων απευθύνεται σε πτυχιούχους που θέλουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ειδίκευση στην αγορά εργασίας των επιχειρήσεων τροφίμων, επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα MBA ενώ συνεχίζουν να εργάζονται και σε αποφοίτους που επιθυμούν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα ή να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων λειτούργησε με ιδιαίτερη επιτυχία τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2014, ενώ σημαντικής ανταπόκρισης έτυχε και η παρεχόμενη δυνατότητα μερικής φοίτησης από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 

Την περίοδο 2003-2010 λειτούργησε και ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούσε στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας». Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι πλέον ενεργό.

Χρήσιμα έντυπα για μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται εδώ: Έντυπα μεταπτυχιακών φοιτητών

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προίόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα17 και 60 τουΝ.4559/2018 (Α΄142) .

Οι υποψήφιοι διδάκτορες με ημερομηνία εγγραφής μετά τις 4/8/2017 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17, όπως τροποποιήθηκε καιι σχύει και τον αντίστοιχο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπωςισχύει.

Διδακτορικές Σπουδές πριν από την έναρξη του Ν. 4485/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4559/2018 (Α΄142): «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Ως εκτούτου, οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚΑ΄148).

Χρήσιμα έντυπα για υποψήφιους διδάκτορες βρίσκονται εδώ: Έντυπα υποψήφιων διδακτόρων

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Η εκπόνηση Μεταδιδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα ΔΕΑΠΤ διέπεται από τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας  του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τελευταία Ενημέρωση : 2018-11-30