Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής

 • Διεύθυνση : Γ. Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο, (1ο Κτίριο, Ισόγειο)
 • Τηλέφωνο : 26410 74145
 • Fax : 26410 74179
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : apatakas@upatras.gr
 • Ιστοσελίδα Εργαστηρίου : http://plantlab.deapt.uwg.gr/

Μέλη

Περιγραφή

Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής (Δ/ντης: Αγγ. Πατάκας)

Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής δραστηριοποιείται προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

 1. εκπαιδευτικές
 2. ερευνητικές

Στον εκπαιδευτικό τομέα σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της Μορφολογίας- Φυσιολογίας φυτού, Δενδροκομίας-Αμπελουργίας καθώς και εφαρμογής καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών τεχνικών.

 

Στον ερευνητικό τομέα οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στα εξής:

 1. Γεωργία Ακριβείας
 2. Έλεγχος υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διαφορετικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, φυτικούς ιστούς, αγροτικά προϊόντα).
 3. Έλεγχος αυθεντικότητας και πιστοποίησης της Γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.

Υποδομή

Στα πλαίσια του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο προσδιορισμού:

α) Οικοφυσιολογικών και υδροδυναμικών παραμέτρων των φυτών

β) Υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε διαφορετικά υποστρώματα (νερό, έδαφος, φυτικούς ιστούς, αγροτικά προϊόντα)

γ) Γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προϊόντων & τροφίμων.

 

Πιο συγκεκριμένα ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

α)

 • Ανοικτά φορητά σύστηματα μέτρησης ανταλλαγής αερίων (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα κλπ)
 • Φορητά όργανα μέτρησης φθορισμού Χλωροφύλλης
 • Αισθητήρες-καταγραφικά μικροκλιματικών παραμέτρων
 • Αισθητήρες προσδιορισμού εδαφικής υγρασίας
 • Συσκευές προσδιορισμού υδατικού δυναμικού (Pressure bomb)
 • Αισθητήρες προσδιορισμού ταχύτητας ανοδικού ρεύματος (sap flow)
 • Θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας
 • Σύστημα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας.

β)

 • Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας διπλής μάζας (UPLC-MS-MS)
 • Αέριο χρωματογράφο με φασματοφωτομετρία μάζας (GC-MS) Shimadzu QP2010.
 • Δύο αέριους χρωματογράφους Shimadzu 2010 και 17A με ανιχνευτές ECD και FΙD αντίστοιχα.
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας HPLC Dionex με δύο ανιχνευτές DIA και UV-Vis.
 • Φασματοφωτόμετρο UV/Vis διπλής δέσμης (Jasco)
 • Φλογοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό μακροθρεπτικών συστατικών
 • Συσκευή προσδιοριμού Ν2 κατά Kjeldhal (Velp)
 • Συστήματα επεξεργασίας και προετοιμασίας δειγμάτων νερού, εδάφους, φυτικών δειγμάτων και τροφίμων για ανάλυση (πχ. λυοφιλιοποίηση, Ultra Turrax ομογενοποιητές, εκχύλιση Soxhlet, φυγόκεντροι κ.α)
 • Συστήματα εκχύλισης και προσυγκέντρωσης δια της στερεάς φάσης (Solid Phase Extraction).
 • Ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες αποθήκευσης και συντήρησης δειγμάτων

γ)

 • Σύστημα προσδιορισμού ισοτοπικού λόγου με φασματοσκοπία μάζας «IRMS».

Ερευνητική Δραστηριότητα

Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής συμμετείχε και συμμετέχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:

2011-2014. «Holistic approach of drought adaptation mechanisms in lotus corniculatus natural populations for optimization of production under water stress», χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ, πρόγραμμα Αρχιμήδης.

2011-2014. «Χρήση οικοφυσιολογικών δεικτών προς αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων ροδιάς». Δράση εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», πράξη «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», χρηματοδότηση Γ.Γ.Ε.Τ.

2011-2013. «Ακριβική διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Χρηματοδότηση «Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013».

2011-2013. «Dissipation, transport of selected pesticides in soil-water systems and the impact on soil microorganisms and selfsown floa in experimental field cultivations of energy crops (PEST-SOW-E-CROP)», χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ, Πρόγραμμα Αρχιμήδης.

2011-2013. «Development of advanced oxidation processes (AOPs) with the use of nanomaterials and sunlight, fro the removal of various organic toxic micropollutants, endocrine disrupters and cyanotoxins from natural waters and sewages (AOP-Nanomat)», Thalis Project.

2011-2013. «Development of functional micro- and mesoporous hybrid materials for technology and environmental applications (POROTECH)», Thalis Project.

2010-2013. «Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε αγροτικά προϊόντα και εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης», ΕΠΕΔΒΜ-Ηράκλειτος ΙΙ.

2010-2013. «Βελτιστοποίηση των φυσικών αντιοξειδωτικών παραγόντων των φυτών μέσω του ελέγχου των θρεπτικών συστατικών» ΕΠΕΔΒΜ-Ηράκλειτος ΙΙ.