Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός: 3.11C

Εξάμηνο: 3 / Έτος: 2 (Υποχρεωτικο)

Διδάσκοντες: Μπεληγιάννης Γρηγόριος

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT119/

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα): 2

Ύλη Μαθήματος

Λήψη αποφάσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον και ο ρόλος της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Η θεωρία και η πρακτική αντιμετώπιση της λήψης αποφάσεων. Τύποι μοντέλων Επιχειρησιακής Έρευνας.

- Γραμμικός Προγραμματισμός (Γ.Π.)

- Εισαγωγή στο αντικείμενο του Γ.Π.

 • Πεδία χρήσης, και υποθέσεις γραμμικού προγραμματισμού
 • Η μεθοδολογία διαμόρφωσης Μοντέλων Γ.Π. Παραδείγματα
 • Γραφική επίλυση προβλημάτων Γ.Π.
 • Ανάλυση ευαισθησίας μέσω της γραφικής προσέγγισης
 • Κλασσικά προβλήματα εφαρμογών του Γ.Π.
 • Επίλυση προβλημάτων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (το πακέτο Lindo)

- Η μέθοδος Simplex

 • Αναγωγή προβλημάτων Γ.Π. στην κανονική τους μορφή
 • Βασικές εφικτές λύσεις και η χρήσης τους στον Γ.Π.
 • Επίλυση προβλημάτων με τη  Μέθοδο Simplex
 • Ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων

- Δυϊκό πρόβλημα

 • Κατασκευή του δυϊκού μέσω της οικονομικής προσέγγισης
 • Κατασκευή του δυϊκού για ένα οποιοδήποτε αρχικό
 • Οικονομική ερμηνεία των δυϊκών μεταβλητών
 • Ανάλυση ευαισθησίας

- Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός

 • Μοντελοποίηση προβλημάτων ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού
 • Επίλυση αυτών με την τεχνική κλάδωσης και φράγματος
 • Επίλυση αυτών με τη χρήση Υπολογιστή (το πακέτο Lingo)

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας, του Γραμμικού προγραμματισμού και του Ακέραιου προγραμματισμού.

Ειδικότερα, η ύλη χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

- Γραμμικός Προγραμματισμός (Γ.Π.)

- Εισαγωγή στο αντικείμενο του Γ.Π.

- Η μέθοδος Simplex

- Δυικό πρόβλημα

- Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός

Στο σύνολο του μαθήματος, οι εφαρμογές και οι ασκήσεις είναι από τις γεωπονικές και οικονομικές επιστήμες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:   

 • μπορούν με ευχέρεια να αναγνωρίσουν αν το προς επίλυση πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπισθεί με τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας  και να μπορούν να κατασκευάσουν το μαθηματικό του μοντέλο
 • μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα με κάποιο πακέτο λογισμικού
 • μπορούν  να αναλύουν τις λύσεις και να απαντούν ερωτήματα που αφορούν στις μεταβολές παραμέτρων του προβλήματος (ανάλυση ευαισθησίας)
 • γνωρίζουν σε βάθος τις βασικές  θεωρητικές γνώσεις για το αντικείμενο.
 • χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους
 • διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου
 • κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη- εξειδικευμένο κοινό
 • αναπτύσσουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας
 • συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα

Αποτίμηση

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Επίλυση προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Βιβλιογραφία

 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Ι. Κολέτσος, Δ. Στογιάννης, 3η Έκοδση, Εκδόσεις Συμεών, 2017 (in Greek).
 2. Επιχειρησιακή Έρευνα, Παντελής, Υψηλάντης, 5η Έκδοση, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 2015 (in Greek).
 3. Γ. Οικονόμου και Α.  Γεωργίου, Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, Τόμος Α' , 2η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2011 (in Greek).
 4. Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, H. A. Taha, 9η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2015 (in Greek).
 5. Operations Research: An Introduction, Hamdy, A. Taha, Hardcover: 832 pages, Publisher: Pearson; 9 edition (September 8, 2010), Language: English, ISBN-10: 013255593X.
 6. W.L. Winston, Operations Research, Applications and Algorithms (4th edition), PWS-Kent (2004).

Τελευταία Ενημέρωση: 2018-03-30