Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδικός: 1.2C

Εξάμηνο: 1 / Έτος: 1 (Υποχρεωτικο)

Διδάσκοντες: Μπεληγιάννης Γρηγόριος

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT127/

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα): 2

Ύλη Μαθήματος

 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων.
 4. Θέματα Οργάνωσης και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Συστημική Θεωρία
 5. Στρατηγικές Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Προγραμματισμός Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 6. Θέματα Μοντελοποίησης. Μοντελοποίηση Διαδικασιών. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση.
 7. Θέματα Σχεδίασης και Ανάπτυξης. Παραδοσιακά Πληροφοριακά Συστήματα.
 8. Εξελικτική Ανάπτυξη. Χρήση Πρωτοτύπων. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών. Μηχανολογία Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 9. Ρόλος και Συμμετοχή του Ανθρώπινου Παράγοντα.
 10. Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής. Διαχείριση Γνώσης. Προσαρμογή στις Απαιτήσεις του Πελάτη.
 11. Παρουσίαση και Εφαρμογή Έτοιμων Λύσεων. Πακέτα Εφαρμογών. Πακέτα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων. Χρήση Εξωτερικών Πόρων.
 12. Τεχνολογία Λογισμικού. Ολιστικές Τεχνικές
 13. Τεχνικές Δεδομένων. Μοντελοποίηση Οντοτήτων. Κανονικοποίηση.
 14. Τεχνικές Διαδικασιών. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων.
 15. Δένδρα Αποφάσεων. Πίνακες Αποφάσεων.
 16. Δομημένη Περιγραφή. Διαγράμματα Δομής. Δομημένοι Περίπατοι.
 17. Πίνακες Συσχέτισης. Διαγράμματα Ενεργειών. Κύκλος Ζωής Οντοτήτων.

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της δομής, της οργάνωσης, της ανάλυσης και της σχεδίασης των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παρουσίαση, στην εκμάθηση και στην ενεργή ενασχόληση των φοιτητών / τριών με τις παρακάτω έννοιες:

 • Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Κύκλος Ανάπτυξης και Ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Θέματα Οργάνωσης και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού. Συστημική Θεωρία. Στρατηγικές Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Προγραμματισμός Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Θέματα Μοντελοποίησης. Μοντελοποίηση Διαδικασιών. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση.
 • Θέματα Σχεδίασης και Ανάπτυξης. Παραδοσιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Εξελικτική Ανάπτυξη. Χρήση Πρωτοτύπων. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών. Μηχανολογία Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ρόλος και Συμμετοχή του Ανθρώπινου Παράγοντα. Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής. Διαχείριση Γνώσης. Προσαρμογή στις Απαιτήσεις του Πελάτη.
 • Παρουσίαση και Εφαρμογή Έτοιμων Λύσεων. Πακέτα Εφαρμογών. Πακέτα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων. Χρήση Εξωτερικών Πόρων.
 • Τεχνολογία Λογισμικού. Ολιστικές Τεχνικές
 • Τεχνικές Δεδομένων. Μοντελοποίηση Οντοτήτων. Κανονικοποίηση.
 • Τεχνικές Διαδικασιών. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων.
 • Δένδρα Αποφάσεων. Πίνακες Αποφάσεων. Δομημένη Περιγραφή. Διαγράμματα Δομής. Δομημένοι Περίπατοι. Πίνακες Συσχέτισης. Διαγράμματα Ενεργειών. Κύκλος Ζωής Οντοτήτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:

 • αντιμετωπίζουν την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός Πληροφοριακού Συστήματος ως μια συστηματική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων
 • προσδιορίζουν με σαφήνεια τις προδιαγραφές ενός συστήματος και να μπορούν να τις διαχωρίζουν σε λειτουργικές και μη λειτουργικές
 • προσδιορίζουν την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης διαδικασιών, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του Πληροφοριακού Συστήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν
 • προσδιορίζουν την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης δεδομένων, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του Πληροφοριακού Συστήματος και τους περιορισμούς που το διέπουν
 • ερευνούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών τεχνικών, αποφάσεων και στρατηγικών
 • αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες τεχνικές και τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων για τη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και επιχειρηματικού σχεδιασμού, θεμάτων μοντελοποίησης, θεμάτων σχεδίασης και ανάπτυξης και θεμάτων λογισμικού.
 • αποτιμούν και να αξιοποιούν το ρόλο και τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα.
 • κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη- εξειδικευμένο κοινό
 • αναπτύσσουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας
 • συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα

Αποτίμηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων
 • Επίλυση προβλημάτων που απαιτεί την εφαρμογή διαγραμματικών τεχνικών μοντελοποίησης δεδομένων και μοντελοποίησης διαδικασιών
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Βιβλιογραφία

 1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Ν. Βώρος, Γρ. Μπεληγιάννης, Γ. Τσιρογιάννης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 3η Έκδοση, 2017.
 2. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, E. Κιουντούζης, Εκδόσεις Μπένου, 2η έκδοση, 2000.
 3. Systems Thinking, Systems Practice, P. Checkland, John Wiley & Sons Inc., 1999.
 4. Information Systems and Computer Applications, National Learning Corporation, 2002.
 5. Managing and Using Information Systems, K. Pearlson, C. Saunders, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., 2003.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018-03-30