Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Κωδικός: 4.1C

Εξάμηνο: 4 / Έτος: 2 (Υποχρεωτικο)

Διδάσκοντες: Μπεληγιάννης Γρηγόριος

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT111/

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα): 2

Ύλη Μαθήματος

 1. Αντικειμενοστραφής Προσέγγιση
 2. UML (Unified Modeling Language)
 3. Τεχνικές Διαχείρισης Έργου και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
 4. Τεχνικές Εκτίμησης
 5. Διαγράμματα PERT
 6. Διαγράμματα Gantt
 7. Παράλληλοι Συλλογισμοί
 8. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας
 9. Σχεδιασμός Σεναρίων
 10. Πρόβλεψη Μελλοντικών Καταστάσεων
 11. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Μειονεκτημάτων, Ευκαιριών και Κινδύνων
 12. Εφαρμογή Εμπειρίας και Πρότερης Γνώσης, Ανάλυση Ρίσκου
 13. Εργαλεία και Πακέτα Εργαλείων
 14. Μεθοδολογίες με Έμφαση στις Διαδικασίες (STRADIS, YSM, JSD)
 15. ΜικτέςΜεθοδολογίες(SSADM, MERISE, Information Engineering)
 16. Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες (OOA, RUP)
 17. Μεθοδολογίες Ταχείας Ανάπτυξης (JMRAD, DSDM, XP, WISDM)
 18. Ανθρωποκεντρικές Μεθοδολογίες (ETHICS, KADS, COMMONKADS)
 19. Μεθοδολογίες με Έμφαση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Soft Systems Methodology, ISAC, PRINCE)
 20. Μεθοδολογίες που Περιγράφουν Γενικά Πλαίσια Εργασίας (Multiview, SODA, CMM)

Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια αναλυτική και σε βάθος παρουσίαση όλων των εννοιών και των πτυχών των σύγχρονων μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην παρουσίαση, στην εκμάθηση και στην ενεργή ενασχόληση των φοιτητών / τριών με τις παρακάτω έννοιες:

 • Αντικειμενοστραφείς Τεχνικές: Αντικειμενοστραφής Προσέγγιση, UML (Unified Modeling Language)
 • Τεχνικές Διαχείρισης Έργου και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Τεχνικές Εκτίμησης, Διαγράμματα PERT, Διαγράμματα Gantt)
 • Παράλληλοι Συλλογισμοί, Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας, Σχεδιασμός Σεναρίων, Πρόβλεψη Μελλοντικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Μειονεκτημάτων, Ευκαιριών και Κινδύνων, Εφαρμογή Εμπειρίας και Πρότερης Γνώσης, Ανάλυση Ρίσκου
 • Εργαλεία και Πακέτα Εργαλείων
 • Μεθοδολογίες με Έμφαση στις Διαδικασίες (STRADIS, YSM, JSD)
 • ΜικτέςΜεθοδολογίες(SSADM, MERISE, Information Engineering)
 • Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες (OOA, RUP)
 • Μεθοδολογίες Ταχείας Ανάπτυξης (JMRAD, DSDM, XP, WISDM)
 • Ανθρωποκεντρικές Μεθοδολογίες (ETHICS, KADS, COMMONKADS)
 • Μεθοδολογίες με Έμφαση στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Soft Systems Methodology, ISAC, PI, PRINCE)
 • Μεθοδολογίες που Περιγράφουν Γενικά Πλαίσια Εργασίας (Multiview, SODA, CMM)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να:                                                                      

 • κατανοούν τη νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και να γνωρίζουν την έννοια και το περιεχόμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις
 • αναλύουν σε βάθος, ανά επίπεδο διοικητικής λειτουργίας και διάρθρωσης, το ρόλο και τη σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης για τη νέα ψηφιακή επιχείρηση
 • αντιμετωπίζουν την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης ως μια συστηματική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων.
 • χρησιμοποιούν αντικειμενοστραφείς τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης έργου και επιχειρηματικού σχεδιασμού και να τις ενσωματώνουν στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • προσδιορίζουν την κατάλληλη μεθοδολογία, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και τους περιορισμούς που το διέπουν
 • ερευνούν με συστηματικό τρόπο τις επιπτώσεις εναλλακτικών  μεθοδολογιών, τεχνικών, αποφάσεων και στρατηγικών
 • αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες μεθοδολογίες, τεχνικές και τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης για τη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων οργάνωσης και επιχειρηματικού σχεδιασμού, θεμάτων μοντελοποίησης, θεμάτων σχεδίασης και ανάπτυξης καθώς και θεμάτων λογισμικού
 • αποτιμούν και να αξιολογούν τις διάφορες μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη- εξειδικευμένο κοινό
 • αναπτύσσουν δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας
 • συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή επιστημονικά ζητήματα

Αποτίμηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων
 • Επίλυση προβλημάτων που απαιτεί την εφαρμογή αντικειμενοστραφών διαγραμματικών τεχνικών μοντελοποίησης δεδομένων και μοντελοποίησης διαδικασιών
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Βιβλιογραφία

 1. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, Ν. Βώρος, Γρ. Μπεληγιάννης, Γ. Τσιρογιάννης, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 3η Έκδοση, 2017 (in Greek).
 2. Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων,E. Κιουντούζης, Εκδόσεις Μπένου, 2η έκδοση, 2000 (in Greek).
 3. Systems Thinking, Systems Practice, P. Checkland, John Wiley & Sons Inc., 1999.
 4. Information Systems and Computer Applications, National Learning Corporation, 2002.
 5. Managing and Using Information Systems, K. Pearlson, C. Saunders, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., 2003.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018-03-30