GFBM_2.1C ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I

Κωδικός: GFBM_2.1C

Εξάμηνο: 1 / Έτος: 1 (Υποχρεωτικο)

Διδάσκοντες: Μπεληγιάννης Γρηγόριος

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Ώρες Θεωρίας (ανά εβδομάδα): 3

Ώρες Φροντιστηρίου/Εργαστηρίου (ανά εβδομάδα):

Ύλη Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές, από διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα της Ελλάδας, με σημαντική ετερογένεια στο υπόβαθρο γνώσεων Στατιστικής. 

Οι ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής:

 • Περιγραφική Στατιστική με ένα ή δύο δείγματα: πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, μέτρα θέσης, μέτρα μεταβλητότητας, μέτρα λοξότητας και κύρτωσης, θηκογράμματα (box-plots), σύγκριση των μέτρων θέσης και μεταβλητότητας.
 • Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι (ανεξάρτητοι ή συσχετισμένοι) πληθυσμοί: εκτιμήσεις παραμέτρων σε σημείο και διάστημα, και έλεγχοι υποθέσεων (η έννοια της p-τιμής (p-value), συσχέτιση και ο συντελεστής του Pearson.
 • Βασικά πειραματικά σχέδια, Ανάλυση της Διακύμανσης και Γραμμικά Μοντέλα: με ένα και δύο παράγοντες (με ή χωρίς αλληλεπίδραση), εκτιμήσεις παραμέτρων (σε σημείο και διάστημα) και συγκρίσεις, πολλαπλές συγκρίσεις και διαγνωστικοί έλεγχοι καταλληλότητας.
 • Μη παραμετρική Στατιστική: οι έλεγχοι των Mann-Whitney, του Wilcoxon, των Kruskal-Wallis, του Friedman, των Kolmogorov-Smirnov(με ή χωρίς τη διόρθωση του Lilliefors) και των Shapiro-Wilk, ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman.

Στόχοι Μαθήματος

Οι διαλέξεις και εφαρμογές πραγματοποιούνται στο «Εργαστήριο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου», με απαραίτητη χρήση Η/Υ.

Mετά από μία συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας, οι εφαρμογές των στατιστικών μεθοδολογιών επιδεικνύονται σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση στατιστικού λογισμικού (SPSS). Ο στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη στατιστική ανάλυση δεδομένων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και η σύνταξη συνοπτικής έκθεσης των αποτελεσμάτων, με συγκεκριμένο ύφος γραφής και δομή που περιλαμβάνει, μία ενότητα όπου αναφέρονται οι μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν στην ανάλυση και το apriori επίπεδο σημαντικότητας, μία (προαιρετική) ενότητα με την πορεία της ανάλυσης (παρατίθενται και σχολιάζονται σχετικοί πίνακες ή γραφικές παραστάσεις και αναφέρονται τα ενδεχόμενα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν) και τέλος μία με τα τελικά συμπεράσματα που συνοδεύονται με τις σχετικές p-τιμές.

Κάθε εβδομάδα, οι φοιτητές υποχρεούνται να αναλύσουν ένα σετ δεδομένων, ως εφαρμογή αυτών που διδάχθηκαν, σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών και να συντάξουν τη σχετική έκθεση με τα ευρήματά τους.

Οι αναλύσεις ποικίλουν σε δυσκολία και περιλαμβάνουν παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές μεθοδολογίες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, στην ενδελεχή εφαρμογή της (ελέγχοντας πάντα τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε τα συμπεράσματα να είναι αξιόπιστα) και στις διατυπώσεις των συμπερασμάτων.

Η τελική γραπτή τρίωρη εξέταση περιλαμβάνει αναλύσεις δεδομένων με τη χρήση λογισμικού και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Προτείνεται βιβλιογραφία και διανέμονται φυλλάδια με λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις. 

Αποτίμηση

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από:

 • Εβδομαδιαίες εργασίες (30% του τελικού βαθμού).
 • Γραπτή εξέταση (70% του τελικού βαθμού).

Βιβλιογραφία

 1. Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εκδόσεις Γ. Δαρδάνος – Κ Δαρδάνος Ο.Ε., Έκδοση 1η, 2015 (in Greek).
 2. Χ. Ζαχαροπούλου, Στατιστική Τόμος Α’, Εκδόσεις «Σοφία» Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία, Έκδοση 6η, 2014 (in Greek).
 3. Aczel, A. και Souderpandian, J., Στατιστική στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2013 (in Greek).
 4. Keller, G., Στατιστική για Οικονομικά & Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2010 (inGreek).
 5. Ζαφειρόπουλος Κ., Μυλωνάς Ν., Στατιστική με SPSS, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017.Χαλικιάς, Ι., Στατιστική (μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις), Rosili, Αθήνα 2010 (in Greek).
 6. Introduction to Statistics: Fundamental Concepts and Procedures of Data Analysis, Howard M. Reid, Paperback: 632 pages, Publisher: SAGE Publications, Inc; 1 edition (August 28, 2013), Language: English, ISBN-10: 1452271968.
 7. Introduction to Statistics and Data Analysis,  Heumann, Christian, Schomaker, Michael, Shalabh, Publisher: Springer International Publishing, 1st Edition, ISBN: 978-3-319-46160-1.
 8. Introduction to Statistics, Carmine DeSanto,‎ Richard Moscatelli,‎ Rachel Rojas,‎ Mike Totoro, Paperback: 872 pages, Publisher: Pearson Learning Solutions; 10 edition (January 25, 2015), Language: English, ISBN-10: 1323056300

Τελευταία Ενημέρωση: 2018-09-28